noim

- ბიოღვინო -

გურჯაანში, მდინარე ალაზნის მარჯვენა სანაპიროზე, რომელსაც “წიფლებს” ეძახიან. ვენახის დასაგეგმარებლად გამოცდილი აგრონომი გურამ ჯავახიშვილი მოიწვიეთ, გასაშენებლად კი ყურძნის ერთ-ერთი უძველესი ჯიში – საფერავი შეირჩა…